Dây cáp điện một lõi đơn

Japan(PSE / JIS)

VSF 0.3and 0.5 and 0.75 and 1.25 and 2.0mm2 ・・・etc

HVSF 0.3and 0.5 and 0.75 and 1.25 and 2.0mm2 ・・・etc

VCTFK 2×0.75 and 1.25 and 2.0mm2

KIV 0.75 and 1.25 and 2.0mm2・・・etc

HKIV 0.75 and 1.25 and 2.0mm2・・・etc

USA / CANADA (UL / CSA)

Single-Conductor, Thermoplastic Insulation AWM
Style 1007 https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?Style=1007
Style 1015 https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?Style=1015
Style 1061 https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?Style=1061
Style 1283 https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?Style=1283
Style 1569 https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?Style=1569
Style 10248 https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?Style=10248
Style 10368 https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?Style=10368
Style 11411 https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?Style=11411
Style 11446 https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?Style=11446
Multiple-Conductor, Thermoplastic Insulation AWM
Style 2464 https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?Style=2464
Style 2468 https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?Style=2468
Style 2517 https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?Style=2517
Style 2555 https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?Style=2555
Style 2586 https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?Style=2586
Style 20276 https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?Style=20276

The use of each UL style can be found on the UL website:
https://iq.ul.com/awm/

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.